1 out of 1
sru:version: 1.2 ; sru:query: wid=tunico.10_uH432w005 ; fcs:x-context: tunico ; fcs:x-dataview: full ; sru:startRecord: 1 ; sru:maximumRecords: 1 ; sru:query: wid=tunico.10_uH432w005 ; sru:baseUrl: ; fcs:returnedRecords: 1 ; fcs:duration: PT0.021S PT0.188S ; fcs:transformedQuery: descendant-or-self::tei:w[@xml:id='tunico.10_uH432w005'] ;
1 - 1
H
w-qal-lu āna ki-nḥibb nišrī-ha b-il-ᵊhbil ᵊʕlī-ha y-ē . qal-luḥatta bāš nišrī-ha ġālya b-li-mlāyin...
IG
ayy.
H
qal-lu bāš yišrī-ha. qal-lu qaddāh mlāyin? qal-lu ġāli tūṣil sitta mlāyin sabʕa mlāyin.
IG
šrā-ha?
H
qal-lu tsāʕad-ni -ha nāxū-ha tsāʕad-ni šwayya. qal-lu taww nāxū-ha ʕand-i l-kāṛṭa w-nāxū-ha normāl . nižbid-lik m-il-ǟ...
IG
ayy.
H
s m-il-bānka w-id-distribütȫr nižbid-ha.
IG
ayy.
H
qal-lu hāḏi šarka min-na w-mtāʕ maṛt il-bayy w-mtāʕ kaḏā...
IG
ayy.
H
w-mtāʕ kaḏā w-mtāʕ kaḏā w-mtāʕ k f-ill-ixxir qaddāh bāḥ-ḥā-lu? bāḥ-ḥā-lu qaddāh mīl mīl sṏnk orō.
IG
yizzi.
H
xamsa mlāyin bāḥ-ḥa w-hiyya hiyya b-trwā dīnāṛ.
IG
yʕayyš-ua? ḥayāt-u l-...
H
ayy.
IG
tʕayyš-u b-li-gdā a.
H
tʕayyš-u...
IG
w-huww...
H
ᵊḥyāt-u kāmla.
IG
ayy.
H
w-maṛṛa š-ʕmal hāḏāya? hāḏāya zāda ybīʕ f--šyiš min ġādīka.