1 out of 1
sru:version: 1.2 ; sru:query: wid=tunico.10_uH435w002 ; fcs:x-context: tunico ; fcs:x-dataview: full ; sru:startRecord: 1 ; sru:maximumRecords: 1 ; sru:query: wid=tunico.10_uH435w002 ; sru:baseUrl: ; fcs:returnedRecords: 1 ; fcs:duration: PT0.03S PT0.203S ; fcs:transformedQuery: descendant-or-self::tei:w[@xml:id='tunico.10_uH435w002'] ;
1 - 1
H
s m-il-bānka w-id-distribütȫr nižbid-ha.
IG
ayy.
H
qal-lu hāḏi šarka min-na w-mtāʕ maṛt il-bayy w-mtāʕ kaḏā...
IG
ayy.
H
w-mtāʕ kaḏā w-mtāʕ kaḏā w-mtāʕ k f-ill-ixxir qaddāh bāḥ-ḥā-lu? bāḥ-ḥā-lu qaddāh mīl mīl sṏnk orō.
IG
yizzi.
H
xamsa mlāyin bāḥ-ḥa w-hiyya hiyya b-trwā dīnāṛ.
IG
yʕayyš-ua? ḥayāt-u l-...
H
ayy.
IG
tʕayyš-u b-li-gdā a.
H
tʕayyš-u...
IG
w-huww...
H
ᵊḥyāt-u kāmla.
IG
ayy.
H
w-maṛṛa š-ʕmal hāḏāya? hāḏāya zāda ybīʕ f--šyiš min ġādīka.
IG
ayy.
H
b-žamb-i. yāwidd-i aqwa vȭndȫr b-il-ḥaqq ṛā-hu ǟ ṣanᵊʕt-u lsān ṛā-hu qwī.
IG
bāh ayy.
H
kīlu fḥam ṭallaʕ b-qaddāh ybīʕ-u? b-aṛbʕa myāt alf.
IG
la-ʕzā...
H
fḥam šarbȭ . -šīša ybīḥ-ḥa b-xamsīn alf.