1 out of 1
sru:version: 1.2 ; sru:query: wid=tunico.10_uIG004w001 ; fcs:x-context: tunico ; fcs:x-dataview: full ; sru:startRecord: 1 ; sru:maximumRecords: 1 ; sru:query: wid=tunico.10_uIG004w001 ; sru:baseUrl: ; fcs:returnedRecords: 1 ; fcs:duration: PT0.013S PT0.504S ; fcs:transformedQuery: descendant-or-self::tei:w[@xml:id='tunico.10_uIG004w001'] ;
1 - 1
H
? ġādi kīma nqūlu mīsāliš hāḏīya bāš taʕṛfū-ha. maṯalan āna w--ya qāʕid.
IG
ayy.
H
kīma nqūlu ǟ maw huwwa šnuwwa l-is-sūq hāḏāya kull-u maʕnithakīma t-tižāṛa maṯalan yibda wāḥid sāʕāt bās ᵊʕlī-h. maʕnāha -bāš ᵊnqul-lu āna l-aḥḥīṛ ṭūb.
IG
ayy.
H
l-aḥḥīṛ ṭūb. kīma nqūlu l-aḥḥīṛ ṭūb maʕnāha zīd ᵊʕlī-h f-is-sūm.
IG
l-aḥḥīṛ ṭūb.
H
-yibda maṯalan ǟ dzīri kīma nqūlu lībi walla ḥā
IG
ayy ayy.
H
nqūlu l-aḥḥīṛ ṭūb.
IG
ayy.
H
maʕnitha zīd ᵊʕlī-h. yqul-li maṯalan huwwa nqu nqul-lu qaddāh. yqul-li qaddāh nqul-lu. nqul-lu l-aḥḥīṛ ṭūb. tṣaṛṛaf maʕnāha.
IG
ayy. w-mnīn žā l-aṣl?
H
l-aḥḥ hāḏīya lūġa tʕallmit b-is-sūq. hāḏīya ...
IG
ayy.
H
nqul-lik lēz annē -naʕṛaš-š lēz annē swossȭnt.
IG
ayy.
H
lēz annē sṏnkȭnt-sṏnk hakkāya.
IG
w--yifhim-ha kān ǟ ...
H
yifᵊhmū-ha kān ᵊžmāʕt is-sūq.
IG
bāh.
H
-yifhim-ha ḥatta fhimᵊt?