1 out of 1
sru:version: 1.2 ; sru:query: wid=tunico.10_uIG027w004 ; fcs:x-context: tunico ; fcs:x-dataview: full ; sru:startRecord: 1 ; sru:maximumRecords: 1 ; sru:query: wid=tunico.10_uIG027w004 ; sru:baseUrl: ; fcs:returnedRecords: 1 ; fcs:duration: PT0.019S PT0.134S ; fcs:transformedQuery: descendant-or-self::tei:w[@xml:id='tunico.10_uIG027w004'] ;
1 - 1
H
maḥziṛ l-aḥḥīṛ kīma nqūlu. hāḏāka maʕnitha uxzuṛ-lu iṛ-ṛāžil l-insān hāḏāka uxzuṛ-lu. fhimᵊt? mīsāliš mīsāliš. w-famma šnuwwa zāda? ḥaṛṛaṛ-lu žibn-u. kīma nqūlu ḥaṛṛaṛ-lu žibn-umaʕnāha kīma nqūlu ifraḥ -h.
XH
: brill .
IG
kās tāy w-kull.
H
mhm?
IG
kāna wāḥid tūrīst kīma qult ᵊqbīlīka džīb-lu kās tāy w-tfaṛṛaḥ-uddaxxl-u.
H
ayy yaʕṭī-k iṣ-ṣaḥḥa.
XH
brill .
H
a? ā...
IG
hāḏi kilma?
H
hāḏīya kilma brill. maʕnāha kīma nqūlu ayy muš waqt-u taww.
IG
waqt-u waqt-u ayy.
H
fhimᵊt?
IG
brill brill zāda.
H
brill maʕnāha fhimᵊt? muš waqt-u maʕnāha.
IG
bāh. bāh.
H
bāhi normāl ʕalī laḥḏ̣a xan-naʕṭī-hum kilmāt mīsāliš yšiddū-hum. bāhi kīma nqūlu hāḏāya f ... ḥaṛṛaṛ-lu žibn-u maṯalan nqūlu ismaʕ hāḏāka l-aḥḥīṛ hāḏāka ṣāḥib-na. ḥaṛṛaṛ-lu žibn-u.
IG
ayy. bāh.
H
maʕnāha ifraḥ -h. ḥaṛṛaṛ-lu žibn-u.
IG
ayy ayy.
H
hāḏīya kilma zāda mtāʕ sūq sūq sūq.
IG
ayy.