1 out of 1
sru:version: 1.2 ; sru:query: wid=tunico.18_uIG105w006 ; fcs:x-context: tunico ; fcs:x-dataview: full ; sru:startRecord: 1 ; sru:maximumRecords: 1 ; sru:query: wid=tunico.18_uIG105w006 ; sru:baseUrl: ; fcs:returnedRecords: 1 ; fcs:duration: PT0.012S PT0.463S ; fcs:transformedQuery: descendant-or-self::tei:w[@xml:id='tunico.18_uIG105w006'] ;
1 - 1
IG
ē t-ē õnkōġ žȫn avwāġ õnkōġ plǖs.
M
ka-hāw l- a l- aġtīst wallīt naxlaq -h waḥd-i maʕnitha s-ē s-ē mwā žö swī aġtīst maʕnitha -ma ʕumṛ-i -kunt aġtīst ma ma m ...
08:00
IG
bȭs-ē gġāv.
M
w-nšāḷḷa nkūn bālik-ši nkūn -naʕṛaš-š ä s-ē z-ē tġāvāy huwwa lli lli yqul-lik maʕnitha muš ǟ hakkāka.
IG
w- vwalā sāʕāt ǟ vwalā t-ā šȭs ǟ thizz-ik ᵊl-blāṣa uxṛa walla thizz-ik ᵊl- dōmǟn āxir.
M
pȫt-ētġ pȫt-ētġ. žö šȭ ǟ žö pȭs žö žȭžē dōmǟn.
IG
bāh.
M
ṣʕīb baṛša.
IG
okē. okē.
M
y-ē ä dxalt -h ä b-īdī-ya w-sāqay-ya ...
IG
taṛžaʕ dȭsȫġ pġōfesyōnǟl tawwa šnuwwa. hakka taʕmil fi- kūġ dȭs.
M
ǟ pf ǟ dax ṭayyaḥt -hum bnāt s-ē vġē bāš ᵊnkammil .
IG
faddīt min-hum.
M
yizzi.
IG
kassṛū-li ṛāṣ-i.
M
ᵊnbaddlu šwayya t- teknīk.
IG
ayy. ǟ dȭs salsa fīn fi-tūn ä hāḏa kull fi-tūnis mawžūda baṛša l- kültǖġ nās tišṭaḥ walla
M
waḷḷāhi f tūnis
IG
šwayya?
M
. žö vōyāž bōkū.
IG
okē.