1 out of 1
sru:version: 1.2 ; sru:query: wid=tunico.18_uIG120w002 ; fcs:x-context: tunico ; fcs:x-dataview: full ; sru:startRecord: 1 ; sru:maximumRecords: 1 ; sru:query: wid=tunico.18_uIG120w002 ; sru:baseUrl: ; fcs:returnedRecords: 1 ; fcs:duration: PT0.032S PT0.192S ; fcs:transformedQuery: descendant-or-self::tei:w[@xml:id='tunico.18_uIG120w002'] ;
1 - 1
M
barsēlōn māyorka naʕṛaf-ha kīma šāraʕ ᵊḥbīb būrgība maʕnitha
IG
yizzi.
M
nahž nahž naʕṛf-u ǟ ālōġ ...
IG
? bḷāṣa hakka š-naʕṛaf min baġsēlōna.
M
b-il-ḥaqq ǟ hāḏīka akṯaṛ ᵊbḷāṣa nḥibb-ha.
09:00
M
hāḏīka tᵊġṛamt waqt-ha tᵊġṛamt baṛša b-is- sālsa . w-ġā ġādīka. qāʕdīn tuṣlbu -ya ʕlā ṛāṣ-i w- mǟm šṛabt ḥatt šayy maʕnitha mīsāliš ...
IG
ī stanna kammil is-sāʕa w-baʕtālīka taww nitfāhmu f-il-bāqi.
M
ayy?
IG
ǟ w-ǟ maʕnāha ä deġnyǟġmȭ ixxir ᵊblād ᵊmšīt-ilha.
M
āxir ᵊblād ᵊmšīt-ilha.
IG
walla bḷāṣa.
M
ʕmalt ǟ ptī tūġ d-oġōp.
IG
okē.
ID
mhm.
M
kull šayy. ǟ s pēyī skȭdīnāv šwayya. mšīt dänmārk -hāw.
IG
okē.
M
sīnȭ ʕmalt bārīz dänmārk ǟ fṛānṣa duṛt -ha.
IG
okē.
M
žāt mʕā -ṣīf sṏn tġōpē w-kull šayy . baʕd tʕaddīt barsēlōn s-ētē tūġistīk s-ē plǖ ǟ s-ētē plǖs tūġistīk šīxāt akṯaṛ m-illi hūma tūġistīk
IG
.
ID
ayy.