1 out of 1
sru:version: 1.2 ; sru:query: wid=tunico.18_uM088w007 ; fcs:x-context: tunico ; fcs:x-dataview: full ; sru:startRecord: 1 ; sru:maximumRecords: 1 ; sru:query: wid=tunico.18_uM088w007 ; sru:baseUrl: ; fcs:returnedRecords: 1 ; fcs:duration: PT0.017S PT0.149S ; fcs:transformedQuery: descendant-or-self::tei:w[@xml:id='tunico.18_uM088w007'] ;
1 - 1
M
dȭk ǟ b--šwayya b--šwayya maʕnitha baṛša ḥāžāt pūġ ē kȭtġ žāu ǟ
IG
ayy.
M
žāt aġšītäktǖġ w- s-ē m .
IG
w- t-ē kȭtȭ walla hak t sāʕāt tgūl s-ē .
M
.
IG
okē.
M
awwil ʕām waqt-li dxalt fṛaḥt baṛša. ǟ žö m-swī tġūvē mõn ēlēmȭ . -naʕṛaš-š ᵊnṣawwir dxalt -naʕṛaš-š ᵊnṣawwir.
IG
ayy ? bġāvō
M
ō ȫ ō tġwā mwā wallīt naʕmil fi- tablō maʕnitha.
IG
mhm ayy.
M
ka-hāw. tᵊġṛamt tᵊġṛamt s-ē ǟ plǖz titᵊġṛam. īḏa ḥabbīt-ha ka-hāw.
IG
ayy
M
l-aršītäktǖ
IG
tablō taʕmil-hum š mtāʕ šnuwwa? b-qlam ᵊrṣāṣ ǟ w-ǟ
M
kull šayy.
IG
kull šayy.
M
kull šayy. ᵊqlam ᵊrṣāṣ fǖzȭ ǟ akwārǟl ǟ yuḏ̣huṛ-li ʕand-i f-it-tālīfūn taww ᵊnwaṛṛī-k.
IG
bāh.
M
ǟ baṛša ḥāžāt.
IG
maʕnāha taṛžaʕ aġtīst inti bāl-ik ä w-ä w-muš ḥatta min šīrit il- ...
M
waḷḷāhi ismaʕ n l-aġtīstbȭ āna fi-m ʕand-i muškla fi-ḥyāt-i ž-ē vōlǖ bōkū ...
07:00