1 out of 1
sru:version: 1.2 ; sru:query: wid=tunico.18_uM098w002 ; fcs:x-context: tunico ; fcs:x-dataview: full ; sru:startRecord: 1 ; sru:maximumRecords: 1 ; sru:query: wid=tunico.18_uM098w002 ; sru:baseUrl: ; fcs:returnedRecords: 1 ; fcs:duration: PT0.033S PT0.307S ; fcs:transformedQuery: descendant-or-self::tei:w[@xml:id='tunico.18_uM098w002'] ;
1 - 1
M
waḷḷāhi ismaʕ n l-aġtīstbȭ āna fi-m ʕand-i muškla fi-ḥyāt-i ž-ē vōlǖ bōkū ...
07:00
M
fǟġ bōkū d-šōz ē ž-ē maʕnitha.
IG
-zilt ṣġīr a!
ID
-zilt ṣġīr ayy.
M
xāṭiṛ m-ill-ūl miṯāl famma -l- mǖzīk w-il-wāḥid āna āna wāḥid m-in-nās taww -nismaʕ nismaʕ mǖzīk -nismaʕ-š ǟ teknō walla ḥāža.
IG
ayy.
M
nismaʕ s- ē džāz blūz ē ka- mǖzīk klāsīk.
IG
bāh s-ē byṏ.
M
maʕnitha -džī tšūf normālmȭ mtāʕ ʕabd ṛā-hu ʕāmil mǖzīk qbal w-āna ž-ē ...
ID
mhm.
M
ma ʕumṛ-i -ʕmalt mǖzīk ...
ID
mhm.
M
w---ʕmalt-ᵊš w--naʕṛaš-š nalʕab ḥa la ʕlā ḥatta ṏstġǖmȭ.
ID
mhm
IG
ayy.
ID
āma tḥibb-ha l- mǖzīk hāḏi ...
M
ḥatta ṣūṭ-i xāyb baṛša maʕnitha.
ID
ayy.
IG
ayy.
M
ǟ šnuwwa āxir ǟ? ki kīf kīf ǟ kaġyǟġ ᵊmtāʕ ǟ hȭnd ǟ tᵊḏ̣̣ṛabt fi-sāq-i -ʕād-š ᵊm ō nȫf ȭ ēkīp nasyōnāl ǟ ti n t
IG
ayy.