1 out of 1
sru:version: 1.2 ; sru:query: wid=tunico.18_uM103w008 ; fcs:x-context: tunico ; fcs:x-dataview: full ; sru:startRecord: 1 ; sru:maximumRecords: 1 ; sru:query: wid=tunico.18_uM103w008 ; sru:baseUrl: ; fcs:returnedRecords: 1 ; fcs:duration: PT0.031S PT0.633S ; fcs:transformedQuery: descendant-or-self::tei:w[@xml:id='tunico.18_uM103w008'] ;
1 - 1
ID
mhm
IG
ayy.
ID
āma tḥibb-ha l- mǖzīk hāḏi ...
M
ḥatta ṣūṭ-i xāyb baṛša maʕnitha.
ID
ayy.
IG
ayy.
M
ǟ šnuwwa āxir ǟ? ki kīf kīf ǟ kaġyǟġ ᵊmtāʕ ǟ hȭnd ǟ tᵊḏ̣̣ṛabt fi-sāq-i -ʕād-š ᵊm ō nȫf ȭ ēkīp nasyōnāl ǟ ti n t
IG
ayy.
M
tᵊgdimt -ha. dȭs ʕmalt sālsa qbal
IG
yizzi.
M
w-baʕd -kammalt-ᵊš. m ʕṛaft k-illi b ž žö šäġšē bōkū d-šōz ...
IG
ayy s-ē byṏ s-ē byṏ ayy.
M
s-ē vġē tʕallamt baṛša ḥāžāt ž-ē
IG
ayy.
M
ž-ē ǖ ǖn ekspeġyȭs. ž-ē pġǟsk .
IG
ayy.
M
ē āka-hāw ġǟst kōm .
IG
ē t-ē õnkōġ žȫn avwāġ õnkōġ plǖs.
M
ka-hāw l- a l- aġtīst wallīt naxlaq -h waḥd-i maʕnitha s-ē s-ē mwā žö swī aġtīst maʕnitha -ma ʕumṛ-i -kunt aġtīst ma ma m ...
08:00
IG
bȭs-ē gġāv.
M
w-nšāḷḷa nkūn bālik-ši nkūn -naʕṛaš-š ä s-ē z-ē tġāvāy huwwa lli lli yqul-lik maʕnitha muš ǟ hakkāka.