1 out of 1
sru:version: 1.2 ; sru:query: wid=tunico.18_uM107w003 ; fcs:x-context: tunico ; fcs:x-dataview: full ; sru:startRecord: 1 ; sru:maximumRecords: 1 ; sru:query: wid=tunico.18_uM107w003 ; sru:baseUrl: ; fcs:returnedRecords: 1 ; fcs:duration: PT0.02S PT0.163S ; fcs:transformedQuery: descendant-or-self::tei:w[@xml:id='tunico.18_uM107w003'] ;
1 - 1
M
tᵊgdimt -ha. dȭs ʕmalt sālsa qbal
IG
yizzi.
M
w-baʕd -kammalt-ᵊš. m ʕṛaft k-illi b ž žö šäġšē bōkū d-šōz ...
IG
ayy s-ē byṏ s-ē byṏ ayy.
M
s-ē vġē tʕallamt baṛša ḥāžāt ž-ē
IG
ayy.
M
ž-ē ǖ ǖn ekspeġyȭs. ž-ē pġǟsk .
IG
ayy.
M
ē āka-hāw ġǟst kōm .
IG
ē t-ē õnkōġ žȫn avwāġ õnkōġ plǖs.
M
ka-hāw l- a l- aġtīst wallīt naxlaq -h waḥd-i maʕnitha s-ē s-ē mwā žö swī aġtīst maʕnitha -ma ʕumṛ-i -kunt aġtīst ma ma m ...
08:00
IG
bȭs-ē gġāv.
M
w-nšāḷḷa nkūn bālik-ši nkūn -naʕṛaš-š ä s-ē z-ē tġāvāy huwwa lli lli yqul-lik maʕnitha muš ǟ hakkāka.
IG
w- vwalā sāʕāt ǟ vwalā t-ā šȭs ǟ thizz-ik ᵊl-blāṣa uxṛa walla thizz-ik ᵊl- dōmǟn āxir.
M
pȫt-ētġ pȫt-ētġ. žö šȭ ǟ žö pȭs žö žȭžē dōmǟn.
IG
bāh.
M
ṣʕīb baṛša.
IG
okē. okē.
M
y-ē ä dxalt -h ä b-īdī-ya w-sāqay-ya ...
IG
taṛžaʕ dȭsȫġ pġōfesyōnǟl tawwa šnuwwa. hakka taʕmil fi- kūġ dȭs.
M
ǟ pf ǟ dax ṭayyaḥt -hum bnāt s-ē vġē bāš ᵊnkammil .