1 out of 1
sru:version: 1.2 ; sru:query: wid=tunico.18_uM140w013 ; fcs:x-context: tunico ; fcs:x-dataview: full ; sru:startRecord: 1 ; sru:maximumRecords: 1 ; sru:query: wid=tunico.18_uM140w013 ; sru:baseUrl: ; fcs:returnedRecords: 1 ; fcs:duration: PT0.019S PT0.313S ; fcs:transformedQuery: descendant-or-self::tei:w[@xml:id='tunico.18_uM140w013'] ;
1 - 1
M
ʕumṛ-i -nimši mʕā ʕabd.
IG
okē.
M
ǟ hāḏi bāš nimši mʕā ʕabd naʕṛf-u -nimšī-š.
IG
ʕlāš?
M
n nimši waḥd-i ǟ pūġdē
IG
?
M
puġ kōnǟtġe žȭ s-ē
ID
ayy.
10:00
M
qbīla ǟ qbīla žā-ni l-l- aršītǟkt nixdim ʕand-u qal-li ǟ s-ē kwā ġȭ maʕnitha ǟ s -s- l- lībġ ? qutt-lu waḷḷāhi ǟ sṏsäġmȭ qʕadt ᵊnxammim ᵊnxammim ᵊnxammim w-baʕd ᵊlqīt ṛūḥ-i qutt-lu s-ē la sosyāl sömplemȭ maʕnitha ma ...
IG
?
M
qal-li ḥatta ḥadd m qal-li ḥatta ḥadd ʕumṛ-i -smāʕt-ha la-ḥkāya hāḏīya s-ē ǟ maʕnitha ṏpāss ǟ la sosyāl.
ID
mhm.
IG
b-il-ʕaks sāʕa s-ē
M
qutt-lu ǟ āna wāḥid m-in-nās kān ṛā-na nuxṛuž ᵊl-...ǟ l-qahwa miṯāl nimši nuxṛuž ᵊl-q ǟ huwwa walla nimši naʕmil kās vṏ walla ḥāža
IG
ayy.
M
nuqʕud waḥd-i w-nitʕaṛṛif ʕa-la-ʕbād.
IG
ayy.
ID
mhm.
M
sömplemȭ maʕnitha --nuqʕud-š ǟ -n -nḥibb-ᵊš m yāsir ᵊṣḥāb w-ǟ bāh s-ē vġǟ ž-ē ṏn gġūp d-āmī illi kīma la-ʕbād il-kull šilla mtāʕ ᵊddūṛ -hum w-wāḥid.
IG
ayy.
M
mi m w-ä seġtṏ maʕnitha t twalli tfidd -m