1 out of 1
sru:version: 1.2 ; sru:query: wid=tunico.18_uM142w002 ; fcs:x-context: tunico ; fcs:x-dataview: full ; sru:startRecord: 1 ; sru:maximumRecords: 1 ; sru:query: wid=tunico.18_uM142w002 ; sru:baseUrl: ; fcs:returnedRecords: 1 ; fcs:duration: PT0.052S PT0.999S ; fcs:transformedQuery: descendant-or-self::tei:w[@xml:id='tunico.18_uM142w002'] ;
1 - 1
IG
?
M
puġ kōnǟtġe žȭ s-ē
ID
ayy.
10:00
M
qbīla ǟ qbīla žā-ni l-l- aršītǟkt nixdim ʕand-u qal-li ǟ s-ē kwā ġȭ maʕnitha ǟ s -s- l- lībġ ? qutt-lu waḷḷāhi ǟ sṏsäġmȭ qʕadt ᵊnxammim ᵊnxammim ᵊnxammim w-baʕd ᵊlqīt ṛūḥ-i qutt-lu s-ē la sosyāl sömplemȭ maʕnitha ma ...
IG
?
M
qal-li ḥatta ḥadd m qal-li ḥatta ḥadd ʕumṛ-i -smāʕt-ha la-ḥkāya hāḏīya s-ē ǟ maʕnitha ṏpāss ǟ la sosyāl.
ID
mhm.
IG
b-il-ʕaks sāʕa s-ē
M
qutt-lu ǟ āna wāḥid m-in-nās kān ṛā-na nuxṛuž ᵊl-...ǟ l-qahwa miṯāl nimši nuxṛuž ᵊl-q ǟ huwwa walla nimši naʕmil kās vṏ walla ḥāža
IG
ayy.
M
nuqʕud waḥd-i w-nitʕaṛṛif ʕa-la-ʕbād.
IG
ayy.
ID
mhm.
M
sömplemȭ maʕnitha --nuqʕud-š ǟ -n -nḥibb-ᵊš m yāsir ᵊṣḥāb w-ǟ bāh s-ē vġǟ ž-ē ṏn gġūp d-āmī illi kīma la-ʕbād il-kull šilla mtāʕ ᵊddūṛ -hum w-wāḥid.
IG
ayy.
M
mi m w-ä seġtṏ maʕnitha t twalli tfidd -m
ID
w-šniyya-hum li-bḷāyṣ fi-tūnis tnažžim tismaʕ -ha l-il- džāz w-il- blūs maṯalan.
M
bf fammā-š.
ID
-fammā-š. maʕnāha tismaḥ-ḥa f-id-dāṛ.
M
famma bḷāṣa baṛka maṛṛa f--žimʕa džī bȭpȫb
11:00
M
pȫb ǟ gōlden tǖlīp -naʕṛaš-š āna nimši āna sāʕāt nuqʕud maʕnitha bāš ᵊn famma gṛūp bāhi ġādīka.