1 out of 1
sru:version: 1.2 ; sru:query: wid=tunico.18_uM177w004 ; fcs:x-context: tunico ; fcs:x-dataview: full ; sru:startRecord: 1 ; sru:maximumRecords: 1 ; sru:query: wid=tunico.18_uM177w004 ; sru:baseUrl: ; fcs:returnedRecords: 1 ; fcs:duration: PT0.034S PT0.576S ; fcs:transformedQuery: descendant-or-self::tei:w[@xml:id='tunico.18_uM177w004'] ;
1 - 1
M
ǟ.
ID
illi yžī.
M
s-ē xāṭ taww illi yžī ʕlā xāṭiṛ ǟ nismaʕ kān ᵊmtāʕ qbal.
ID
ayy.
M
ǟ s-ētē plǖs līyē a la mǖzīk līy ǟ l-ǟ klāsīk w-b--šwayya ž-ē la dēk ǟ la dēkūvǟġ džāz ē blūz ē .
ID
ayy.
M
? plǖsrēy tšārlez ǟ maʕnitha
ID
ayy.
M
amstrōng ǟ m mʕā hāḏumka fhimt?
ID
mhm.
M
dȭk mukš bāš-talqā-hum hūnīya s-ē dēz
ID
mhm.
M
s-ē žǖzt ġöpġōdüksyȭ āma y ā gġūp maʕnitha w-ḥatta
ID
muš džǟz kontempōġǟġ.
M
kȭtõmpōġȫ ž-ǟm bōkū -na -fammā-š ḥāža ...
14:00
M
m-attīġ ǟ eksklǖzivmȭ maʕnitha.
ID
mhm. f famma festīvāl? ?…
M
famma festīvāl āma -nimšī-š li- festīvāl.
ID
famma džǟz a kaġtāž muš?
M
-nimšī-š.
ID
-timšī-š.