1 out of 1
sru:version: 1.2 ; sru:query: wid=tunico.18_uM223w004 ; fcs:x-context: tunico ; fcs:x-dataview: full ; sru:startRecord: 1 ; sru:maximumRecords: 1 ; sru:query: wid=tunico.18_uM223w004 ; sru:baseUrl: ; fcs:returnedRecords: 1 ; fcs:duration: PT0.173S PT0.593S ; fcs:transformedQuery: descendant-or-self::tei:w[@xml:id='tunico.18_uM223w004'] ;
1 - 1
M
āna nžī nxammim -ha mbaʕd niṭlaʕ ᵊl-fūq niṭlaʕ niṭlaʕ niṭlaʕ niṭlaʕ niṭlaʕ nalqa ṛūḥ-i ḥatta m-il-fūq hūma ...
IG
bāh.
M
mākla bʕaḏ̣̣-ha.
IG
bāh.
ID
mhm.
M
bāš džī tlūmu ʕa-l-ūṭāni
IG
hāw wa- ...
ID
.
M
lūm ʕa-l-f
IG
vwalā ayy byṏ sṻr.
M
ta ti-k-iz-zibla fi-quddām id-dāṛ -tithazz-ᵊš.
IG
ayy .
M
xalli bāš ǟ bāš ki-ṭṭayyiš-ha f--šāraʕ bāš dzīd tuqʕud txammim -ha?
IG
s-ē sǖr ayy.
M
-naʕmil--š. āna peġsōnälmȭ zibla mānīš bāš ᵊnṭayyiš-ha. būnṭa mtāʕ is-sīgāṛu
IG
waḷḷah ayy ayy.
M
waṛqa ḥāža papyē mušwāṛ ᵊnnažžim ᵊnṭayyiš i w-...w-ġāliṭ ʕa-ll-ixxir.
IG
ayy.
ID
mhm.
M
ḥatta bāhi -bāš ᵊnḥibb nṭayyiš-ha āma lāzim naḏ̣̣ṛab nuṣṣ sāʕa nfarkis ʕlā pūbǟl.
ID
ayy.