Layout

You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Corpus: Statistics

The following list displays the 300 most frequent nouns in the corpus ordered by frequency. The second column displays the frequency.

1 307 ḥāža ḥāža, ḥāžāt, ḥāžtīn
2 226 ʕabd ᵊʕbād, ʕabd, ʕabᵊd, ʕbād
3 147 maṛṛa maṛṛ, maṛṛa, maṛṛāt, maṛṛtīn
4 118 ḥkāya ᵊḥkāya, ᵊḥkāyāt, ᵊḥkāyit, ḥkāya, ḥkāyāt, ḥkāyit, ḥkāyt
5 113 ṣāḥib aṣḥāb, ᵊṣḥāb, ṣāḥb, ṣāḥbit, ṣāḥib, ṣḥāb, ṣuḥḥāb
6 102 dāṛ dāṛ, dyāṛ
7 101 ism asāmi, isᵊm, ism
8 93 blād blād, buldān, ᵊblād
9 84 blāṣa blāṣa, bḷāṣa, blāṣāt, blāṣit, blāyṣ, bḷāyṣ, ᵊblāṣa, ᵊblāyṣ
10 77 yūm ayyām, ayyāmāt, yūm
11 76 ṣaḥḥa ṣaḥḥa, ṣaḥḥt
12 74 muxx ᵊmxāx, muxx, mxāx
13 70 mṛā ᵊmṛā, maṛt, mṛā
14 70 wlid ūlād, wild, wlād
15 69 xidma xidᵊmt, xidma, xidmit
16 65 ṛāžil ṛāžil, ṛāžl, ržāl
17 63 umm umm
18 59 snā snā, snīn
19 57 muškla mašākil, muškil, muškla, muškul
20 56 kilma kilma, kilmāt, kilmit
21 55 ʕmuṛ aʕmāṛ, ᵊʕmuṛ, ʕmāṛ, ʕmuṛ, ʕumṛ
22 55 sāʕa sāʕa, sāʕāt, sāʕtīn, swāyaʕ
23 52 nhāṛ ᵊnhāṛ, nhāṛ, nhāṛīn
24 52 ṛāṣ ṛās, ṛāṣ
25 52 tūnsi tūnsi, twānsa
26 50 ṣbāḥ ṣbāḥ
27 48 nuṣṣ nuṣṣ
28 47 ḅāḅa ḅāḅa
29 47 fāza fāza, fāzāt, fāzit, fāzt
30 43 ʕām ʕām, ʕāmīn, ʕāmn
31 41 žaww ažwā, žaww
32 40 āxir āxir
33 39
34 39 ṭufla ṭufla
35 38 lūġa lūġa, lūġāt, lūġit
36 38 šhaṛ šahṛīn, šhaṛ, šhuṛ, šhūṛ, ušᵊhṛa, ušhṛa
37 38 yidd īd, īdi, īdī, īdīn, yidd
38 36 bint bint, bnāt
39 36 mūzīka mūzīka
40 36 uxt uxt
41 35 taṣwīra taṣwīra, taṣwīṛa, tṣāwir, tṣāwiṛ
42 35 žirbi ᵊžṛāba, žirbi, žṛāba, žṛābit
43 34 sūq aswāq, sūq
44 34 waqt awqāt, waqᵊt, waqt
45 33 kaṛhba kaṛᵊhba, kaṛhba, kṛāhib
46 33 klām klām
47 33 qahwa qahᵊwt, qahwa, qhāwi
48 32 bḥaṛ bḥaṛ, ᵊbḥaṛ
49 32 ʕāyla ʕāyilt, ʕāyla, ʕāylāt, ʕāylit, ʕīla
50 32 insān insān
51 32 wuṣṭ wuṣṭ
52 32 žimʕa žimᵊʕtīn, žimʕa, žimʕāt, žumʕa
53 31 fikra afkāṛ, fikra
54 29 faqṛ faqᵊṛ, faqṛ
55 29 nahḏ̣a nahḏ̣a
56 28 qṛāya ᵊqṛāya, qṛāya, qṛāyit, qṛāyt
57 26 amṛ umūṛ, ʔumūṛ
58 26 frīp frīp, frīpāt
59 26 taksi taksi, taksī, taksīyāt
60 26 ṯawṛa ṯawṛa
61 26 wužh ᵊwžūh, wiž, wižᵊh, wižh, wžūh
62 25 dinya dinya, dunya
63 25 līl līl
64 25 nafs nafs
65 25 šaʕb šaʕb, šuʕūb
66 25 ūtīl ūtīl, witla, wutla
67 24 ʕāṣma ʕāṣma, ʕāṣmit
68 24 ḥūma ḥūma, ḥūmt, ḥwum
69 24 kaʕba kaʕba, kaʕbāt, kaʕbit, kaʕbtīn
70 23 ʕirs ʕirs, ʕrās, ʕṛūsāt
71 23 dīnāṛ dīnāṛ, dīnāṛāt
72 23 iʕtiṣām iʕtiṣām, iʕtiṣāmāt
73 22 amal amal, ʔamal
74 22 fāk (foreign) fāk
75 22 tālīfūn tālīfūn, tālīfūnāt
76 22 ṭful ᵊṭful, ṭful
77 21 buqʕa bqāyaʕ, buqʕa
78 19 aṣl aṣl
79 19 bhāma bhāma
80 19 ʕālam ʕālam
81 19 fīlm aflām, fīlm
82 19 ḥānūt ḥānūt, ḥwānit
83 19 šabāb šabāb
84 18 gṛūp (foreign) gṛūp, gṛūpāt
85 18 ḥyā ᵊḥyāt, ḥayāt, ḥyāt
86 18 klīyȭ klīyȭ, klīyūnāt
87 18 šāraʕ šāraʕ
88 17 bāṛ bāṛ, bīṛān
89 17 ʕīn ʕīn, ʕīnī, ʕīnīn
90 17 ḥabs ḥabᵊs, ḥabs
91 17 kāṛ kāṛ, kīṛān
92 17 ṛāy ṛāy
93 17 ṛūba ṛūba, ṛūbit, ṛūbt
94 17 šaṭṭ šaṭṭ, šṭūṭ
95 17 sūm aswām, sūm
96 16 bāb bāb, bībān
97 16 mākla mākilt, mākla
98 16 mitru (foreign) mitru, metrō
99 16 ṛādyu ṛadyō
100 16 žmāʕa žmāʕa, žmāʕit, žmāʕt
101 15 aḷḷāh aḷḷāh
102 15 baṛnāmiž baṛāmiž, baṛnāmiž, baṛnāmž
103 15 ʕaṛbi ʕṛab
104 15 štā ᵊštā, štā
105 14 ḥizb aḥzāb, ḥizb
106 14 ḥuṛṛīya ḥuṛṛīya, ḥuṛṛīyāt, ḥuṛṛīyit
107 14 nūmṛu nūmṛu, nūmṛū
108 14 ṣīf ṣīf
109 14 sirqa sirqa
110 14 zaṭla zaṭla, ẓaṭla
111 13 ḅāku ḅāku, ḅākūwāt
112 13 ḥāla ḥāla, ḥālāt
113 13 kāyās kāyās
114 13 kursi krāsi, kursi
115 13 sbādri sbādri
116 13 syāsa siyāsa, syāsa
117 13 ṭbīʕa ṭbīʕa, ṭbīʕt
118 13 waṛqa awṛāq, wṛāq
119 12 bīt bīt
120 12 dīn dīn
121 12 dustūṛ dustūṛ
122 12 duxxān duxxān
123 12 ḥkūma ḥkūma, ḥukūma
124 12 mūsīqa mūsīqa
125 12 talfza talfza, talvza, tlāfiz
126 12 tuṛbya tuṛbya
127 12 zīn zīn
128 11 dwā dwā, dwāyāt
129 11 ḥubb ḥubb
130 11 kās kās, kīsān
131 11 kalb ᵊklāb, kalb, klāb
132 11 klūn (foreign) klūn
133 11 lībi lībi, lībīya
134 11 miṯāl miṯāl
135 11 ržūlīya ržūlīya, ṛžūlīya
136 11 salām salām
137 11 šams šams
138 11 wžīʕa wžāyaʕ, wžīʕa
139 11 žāṛ žāṛ, žīrān
140 11 žanūb žanūb
141 10 baṛd bard, baṛd
142 10 bnayya bnayya
143 10 ʕšīya ʕšīya
144 10 fṛank ᵊfṛank, fṛank
145 10 laḥḏ̣a laḥḏ̣a
146 10 maktib maktab, maktib
147 10 markaz markaz, markiz
148 10 maṣlḥa maṣālaḥ, maṣᵊlḥa
149 10 mawḏ̣ūʕ mawaḏ̣īʕ, mawāḏ̣īʕ, mawḏ̣ūʕ
150 10 niqāb niqāb
151 10 sīgāṛu sīgāṛu, sīgārūwī, swāgir
152 10 ṯīqa ṯīqa
153 9 bdan badn, bdan
154 9 ʕīša ʕīša
155 9 qānūn qānūn
156 9 ṛāḥa ṛāḥa, ṛāḥit, ṛāḥt
157 9 ṛbuʕ ṛbuʕ
158 9 sahrīya sahrīya, ṣahrīya, sahrīyāt
159 9 suʔāl suʔāl, suʔālāt
160 9
161 8 akṯarīya akṯarīt, akṯarīya
162 8 ʕahd ʕahd
163 8 dūṛa dūṛa
164 8 fuṣḥa fuṣḥa
165 8 gābsi gābsi
166 8 gāwri gāwri, gwuṛṛa
167 8 ḥaṛf ḥaṛf, ḥṛūf
168 8 ktāb ᵊktāb, ktāb, ktub, ktubba
169 8 maqṛūna maqaṛūna, maqṛūna
170 8 mašṛūʕ mašārīʕ, mašṛūʕ
171 8 nūm nūm
172 8 prōgṛām prōgṛām
173 8 ṛumḏ̣ān ṛumḏ̣ān
174 8 ṣabbāṭ ṣabbāt, ṣabbāṭ
175 8 ṣbuʕ ṣbuḥ, ṣbuʕ, ṣubʕ, ṣwābaʕ, ṣwābiʕ, ṣwābʕ
176 8 šṭaṛ šṭaṛ
177 8 ṭlāq ṭlāq
178 8 xṣāṛa xsāṛa, xṣāṛa
179 8 ẓawwāli ẓawwāli
180 7 ʕṛūsa ᵊʕṛūsa, ʕṛūsa
181 7 diplōm diplōm, diplōmāt
182 7 fṭūṛ fṭūṛ
183 7 kalsīta klāsiṭ
184 7 lahža lahža
185 7 lissē (foreign) lissē, līssē
186 7 messāž (foreign) messāž, messāžāt
187 7 nuqṭa nuqṭa
188 7 qaṭʕa qaṭʕa
189 7 ṯaqāfa ṯaqāfa, ṯaqāfāt
190 7 ṭaqs ṭaqs
191 7 ṭbīb ṭbīb, ṭubba
192 7 ūt ūt
193 7 wād suxnit, wād, wīdān
194 7 xulṭa xulṭa
195 7 žīb (foreign) žǖp, žǖpāt
196 6 ḅāk (foreign) ḅāk
197 6 dawla dawla, dawlit
198 6 ḏ̣aṛb ḏ̣aṛb
199 6 džūžīm džūžīm, ḥamdulla
200 6 fannān fannān, fannānīn
201 6 ġāba ġāba
202 6 hamm hamm
203 6 ḥažžāma ḥažžāma, ḥažžāmt
204 6 iḏāʕa iḏāʕa, iḏāʕit
205 6 kirš kirš
206 6 laḥya laḥya, laḥyit
207 6 liʕb alʕāb, laʕb
208 6 maṭʕam maṭʕam
209 6 mʕallma mʕallma
210 6 mudīra mudīra
211 6 muwāṭin muwāṭin, muwāṭnīn
212 6 mužtamaʕ mužtamaʕ
213 6 nahḏ̣āwi nahḏ̣āwi, nahḏ̣āwīn, nahḏ̣āwīya, nahḏ̣āwīyīn
214 6 plastīk (foreign) plastīk
215 6 qaṭṭūs qaṭṭūṣ, qṭāṭiṣ
216 6 qird qird, qirᵊd, qṛūda
217 6 šīra šīra, šīrāt, šīrit
218 6 silʕa silʕa
219 6 ṣṭāž ṣṭāž
220 6 tārīx tārīx
221 6 xāl xāl
222 5 alṃāni alṃān, alṃāni
223 5 balġa balġa
224 5 bisklāt biskla, bisklāt, bsākil
225 5 ʕamm ʕamm
226 5 ʕīb ʕīb
227 5 dṛaž dṛaž, dṛāž
228 5 faṛš faṛš
229 5 fsād fsād
230 5 gāwrīya gāwrīya
231 5 ġnā ġnā
232 5 ġnāya ġnāyāt, ġnāyt, ġunnāyit
233 5 ḥadd ḥadd, ḥdūd
234 5 ixtiṛāʕ ixtiṛāʕ
235 5 kāfir kāfir, kuffāṛ
236 5 māṛs (foreign) māṛᵊs, māṛs
237 5 makyāž makyāž
238 5 muslim musᵊlmīn
239 5 nadwa nadwa
240 5 nawʕ anwāʕ, nawᵊʕ, nawʕ
241 5 qalb qalb
242 5 qīma qīma, qiyam
243 5 qilla qilla, qillit
244 5 qmāš qmāš
245 5 qṣaṛ qṣaṛ
246 5 ṣāla ṣāla
247 5 sāq sāq, sāqī
248 5 saʕd saʕd
249 5 šamāl šamāl
250 5 šhāda šhāda, šhāyd
251 5 šīxa šīxa, šīxāt
252 5 šmāta šmāta
253 5 šṛāb šṛāb
254 5 sirwāl sirwāl, srāwil
255 5 sxāna sxāna
256 5 ṭayyāṛa ṭayyāṛa
257 5 wṣax wsax, wṣax
258 5 xātim xātim, xwātim
259 5 xwānži ᵊxwānžīya, xwānžīya
260 5 žild žild
261 5 žnab žnab, žnāb
262 5 žūžma žūžma
263 4 baṭṭāl baṭṭāla
264 4 ʕāṛ ʕāṛ
265 4 ʕallūš ʕallūš, ʕlāliš
266 4 ʕamma ʕammāt, ʕammt
267 4 ʕaṛf ʕaṛf
268 4 ʕšā ʕšā
269 4 farq faṛᵊq, faṛq
270 4 ġīra ġīra
271 4 ḥāl aḥwāl, ḥāl, ḥwāl
272 4 ḥammāṣ ḥammāṣ
273 4 hrīsa hrīsa
274 4 iḥtiṛām iḥtiṛām
275 4 krā krā
276 4 līla līla
277 4 lsān lsān
278 4 māyō māyō
279 4 maʕlūma maʕlūma
280 4 maʕmil maʕmil
281 4 maḏ̣hir maḏ̣āhir
282 4 mallāk mallāk
283 4 maṣṛūf maṣṛūf
284 4 mazwid mizwid
285 4 munaḏ̣ḏ̣ma munaḏ̣ḏ̣ma, munaḏ̣ḏ̣māt
286 4 qaṣd qaṣd, qaẓd
287 4 sāk (foreign) sāk
288 4 sāyaḥ sāyaḥ, suwwāḥ, suyyāḥ
289 4 ṣaḥāfa ṣaḥāfa
290 4 šlāka šlāka
291 4 šuklāṭa šuklāṭa
292 4 sīnīmā sīnīmā
293 4 sirr asṛāṛ, sirr
294 4 ṭāq ṭāq
295 4 tāy tāy
296 4 ṯalž ṯalž
297 4 vernī (foreign) vernī
298 4 xaṭṭ ᵊxṭūṭ, xaṭṭ
299 4 xīma xīma, xyim
300 4 xuṛm xuṛm